sheep shearing trials

Young men competing shearing sheep